Plezier hebben in muziek maken vinden wij belangrijk. Maar met plezier bij onze muziekvereniging zijn is misschien nog wel belangrijker! Want naast de ‘normale’ muzieklessen die je volgt bij onze muziekdocenten worden er door onze ‘Jeugd-Ontspanningscommissie’ elk jaar activiteiten georganiseerd die een lidmaatschap bij onze vereniging extra leuk maken. Met als hoogtepunt het jaarlijkse Harmoniekamp!

Om je wegwijs te maken binnen onze vereniging hebben we deze informatiegids samengesteld.
We willen hiermee proberen duidelijk te maken hoe het een en ander geregeld is binnen de opleiding van Harmonie St. Joseph.


1. Algemeen

De opleidingscommissie bepaalt in overleg met het bestuur het beleid m.b.t. de opleiding en zorgt voor de begeleiding van de leerlingen. De commissie bestaat momenteel uit drie leden. Zij fungeren enerzijds als contactpersoon richting bestuur, maar anderzijds (en vooral) als contactpersoon/begeleider richting leerlingen en ouders. Bij vragen over alle opleidingszaken kunt u dan ook bij hen terecht.

LEDEN OPLEIDINGSCOMMISSIE :

Mayke Coopmans

Voorzitter opleidingscommissie 

Annemarie van Dooren
Secretariaat opleidingscommissie
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Franka Seuren
Opleiding houtinstrumenten
Reserveringen 't Haeren
Coördinator theorielessen hout en koper
Coördinator solistenconcours

Vacant
Opleiding slagwerk / Instructeur jeugd-slagwerkensemble

Beheer uniformen

Gilbert Niessen
Coördinator theorie- en praktijkexamens slagwerk
Concoursen slagwerk

Truus Verbruggen
Opleiding trombones
Ondersteuning AMV
 Imke Kusters-Jacobs


DOCENTEN
:

   

 JokeVanLoon

Joke van Loon
Klarinet

 

 

 

Mannie Beckers
Koper

   
MarloesBerden
Marloes Berden
Dwarsfluit
 
 


DIRIGENTEN EN INSTRUCTEURS
:

 WoutClaassens
 
Wout Claessens
Dirigent Harmonieorkest
 
Repetitie op dinsdagavond van 20.00 uur - 22.00 uur
Locatie: C.A. ‘t Haeren
 
 
Guido pouwels 2017
Guido pouwels
Instructeur Slagwerkensemble
 
Repetitie op donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur
Locatie: C.A. ‘t Haeren
 

 

 JanVanHamond foto jan

Jan van Hamond

Dirigent Jeugdharmonie "Bende van Jozuf"

Repetitie op dinsdagavond van 18:45 uur - 19:45 uur
Locatie: C.A. ‘t Haeren
   

 

DE HARMONIE ‘IN VOGELVLUCHT’:

Harmonie St. Joseph is in 1902 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 100 leden. De vereniging bestaat uit het harmonieorkest en het slagwerkensemble en heeft een eigen gedegen leerlingenopleiding. Kenmerkend voor de vereniging is het grote enthousiasme waarmee allerlei activiteiten worden ontplooid. Op muzikaal gebied wordt er naar gestreefd elke muzikant zoveel mogelijk de gelegenheid te geven op een optimale manier bezig te zijn met het maken van muziek.

De harmonie kent jaarlijks een drukke activiteitenagenda. Naast de vaste eigen activiteiten zoals het voorjaarsconcert en het inmiddels regionaal vermaarde Caldenbroich Music Night waar de harmonie al haar instrumentale talenten uit de kast haalt tezamen met een keur aan vermaarde vocalisten, zijn er ook de lokale traditionele activiteiten zoals kleinconcerten, optochten en serenades.


2. Opleidingsplan orkest

SCHEMATISCHE OPZET

  Opleiding Instrument Duur Extra
1 Vooropleiding A Diverse instrumenten ca. 1 jaar Instrumentkeuze
2 HaFaBra diploma A Keuze-instr. ca. 2 jaar  
3 HaFaBra diploma B Keuze-instr. ca. 2 jaar Na behalen diploma B deelname Orkest
4 HaFaBra diploma C / D Keuze-instr.   Mogelijkheid tot behalen diploma C + D
(elk ca. 2 jr.)

* HaFaBra staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband.


OPLEIDING A

Tekstvak:   

Opleiding A is een korte vooropleiding voor kinderen
vanaf groep 5 van de basisschool. Het doel van deze opleiding is om kinderen spelenderwijs
kennis te laten maken met de grondbeginselen van de muziek. Tijdens de lessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van het gehoor, ritmegevoel en notenkennis door zingen, klappen en blokfluit spelen.

Elke leerling dient dus in het bezit te zijn van een blokfluit. Dat mag een blokfluit zijn die al in
uw bezit is. Het is ook mogelijk om via de vereniging een blokfluit aan te schaffen. Deze blokfluit
blijft dan uiteraard in uw bezit. De boekjes en muziekbladen die nodig zijn worden verstrekt door
de vereniging. Het lesgeld voor de opleiding A bedraagt € 100,00 per jaar (prijspeil 2014). De totale opleiding duurt één schooljaar.

 

OPLEIDING HAFABRA

Algemeen:

Ga voor uitgebreide informatie over het HAFABRA raamleerplan naar de website van de KNMO: KNMO Raamleerplan

Harmonie St. Joseph heeft een eigen erkende opleiding (waar we heel trots op zijn!), erkend en gesubsidieerd door de gemeente.

Dat houdt in dat er wordt gewerkt volgens de landelijk erkende richtlijnen, vastgelegd in een Raamleerplan. Examens en diploma’s zijn officieel door het Rijk erkend en staan onder toezicht van de Landelijke Inspectie Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst. Een en ander betekent dat er gewerkt wordt aan een brede algemene muzikale opleiding, waarbij uiteraard les gegeven wordt op het instrument, maar waarbij ook aan de algemene muzikale ontwikkeling gewerkt wordt: zowel

gehoorontwikkeling als muziektheorie, samenspelaspecten en het ontwikkelen van muzikaal gevoel spelen hierbij een belangrijke rol.

Na de opleiding A is het mogelijk om verder te gaan met het leren bespelen van een instrument.

De opleiding HaFaBra wordt verdeeld over vier fasen: A t/m D. Elke fase bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte en wordt ieder afzonderlijk afgesloten met een examen. Wanneer het diploma (praktijk en theorie) is behaald, kan men doorstromen naar de volgende fase.

Lestijden:

A- en B-leerlingen krijgen 20 minuten les per leerling, individueel of in een klein groepje. Een groepje van drie leerlingen krijgt dus 3 x 20 minuten = 60 minuten les. Het groepje bestaat wel altijd uit leerlingen die eenzelfde instrument bespelen en die qua niveau bij elkaar passen (in overleg met docent).

Als een leerling voor het C- en D-diploma wil doorgaan kan hij/zij 30 minuten les krijgen. Dit wordt dan wel doorberekend in het lesgeld (1,5 keer het normale lesgeld).

Tijdens schoolvakanties zijn er géén lessen. Het kan zijn dat er een enkele keer een les moet worden ingehaald. Dit gebeurt dan altijd in overleg met de leerling. Per (school)jaar worden 38 weken les gegeven.

Instrumentkeuze:

De keuze van het instrument wordt in overleg met de leerling, docent en muziekcommissie (o.m. verantwoordelijk voor de samenstelling van het orkest alsook het beheer van het instrumentarium) bepaald.

Omdat bij onze vereniging de instrumenten door de vereniging beschikbaar worden gesteld, wordt er rekening gehouden met welke instrumenten beschikbaar zijn en wat voor het orkest van belang is. Het instrument is eigendom van de vereniging.

Het is mogelijk de opleiding te volgen met een eigen instrument. Over de specifieke voorwaarden hieromtrent kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie.

Theorielessen:

Naast de praktijklessen vinden er per fase (A, B, C, en D) ook theorielessen plaats.

Het theoriegedeelte bestaat uit:

  • Algemene muziektheorie (alles wat je moet weten over muziek);
  • Gehoorontwikkeling (het op gehoor kunnen benoemen van verschillende soorten toonladders, intervallen en drieklanken, het maken van melodische dictees);
  • Solfège (van het muziekblad zingen);
  • Ritmische vorming (het leren herkennen en toepassen van ritmische structuren, ritmische dictees);
  • Bij de C- en D-fase komt hier het onderdeel ‘receptieve vorming’ bij. Dit houdt in dat de leerling moet kunnen reflecteren over muziek binnen een culturele en historische context. Er wordt gesproken over muziekstromingen, stijlen, muziekgeschiedenis, muzikale vormen, de historische ontwikkeling van de blaasmuziek, enz.. Hierbij worden ook muziekfragmenten ten gehore gebracht en worden muziekanalyses gemaakt. Voor de D-fase moet de leerling bij het onderdeel ‘receptieve vorming’ een werkstuk maken (bijv. over de geschiedenis van het eigen instrument of een instrumentengroep, over een bepaalde stijlperiode in relatie tot het eigen instrument of een analyse van een muziekstuk).

De leerling krijgt bij het theorie-examen een punt voor de theorie, een voor het gehoor en eventueel een voor receptieve vorming. Solfège wordt tijdens het praktijkexamen geëxamineerd. Het gemiddelde van de diverse onderdelen moet minstens een 6 zijn. Praktijk- en theorie-examen lopen dus enigszins door elkaar.

Volgen vorderingen:

Iedere leerling krijgt aan het begin van elk (school)jaar een nieuw lesboekje (huiswerk- en vorderingenboekje). De bedoeling hiervan is om de ouders te informeren over de vorderingen, de betrokkenheid van de ouders te vergroten en voor ons, als vereniging, de voortgang en kwaliteit van de opleiding te volgen. De docent noteert elke keer het huiswerk en geeft wekelijks een beoordeling over het gemaakte huiswerk in het boekje. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij wekelijks de vorderingen in het boekje laat aftekenen door de ouders.

 VOORSPEELAVOND

Ieder jaar wordt voor de zomervakantie een voorspeelavond georganiseerd waar alle leerlingen hun vorderingen kunnen laten horen aan ouders, broertjes/zusjes, opa’s/oma’s en andere belangstellenden.

Dan zullen de leerlingen ook een aantal muziekstukken spelen met de "Bende van Jozuf" of het "grote" harmonieorkest.

Ook al is dat voor de beginners nog vaak moeilijk, het gaat eigenlijk alleen om de ervaring (wat hoor je allemaal binnen zo’n groot orkest, wanneer moet je spelen en wanneer heb je rust, hoe werkt dat met een dirigent, enz). Het bijwonen van deze voorspeelavond is een extra stimulans voor de kinderen en beslist de moeite waard!


3. Opleidingsplan slagwerkensemble

SCHEMATISCHE OPZET

  Opleiding Instrument Duur Extra
1 Unisono* diploma A Kleine trom ca.2 jaar Na basisvaardigheid deelname Jeugd-SLWE
Na behalen diploma A deelname Slagwerk-
ensemble
2 Unisono* diploma B Kleine trom ca.1 jaar Keuzemogelijkheid 2de slagwerkinstrument
3 Unisono* diploma C Kleine trom ca.1 jaar Keuzemogelijkheid 2de slagwerkinstrument
4 Unisono* diploma D Kleine trom ca.1 jaar Keuzemogelijkheid 2de slagwerkinstrument

* Stichting Unisono is een belast is met het toezicht op de amateur-muziek in Nederland.


OPLEIDING UNISONO

Algemeen:

De opleiding tot slagwerker bestaat uit een theorieopleiding en een praktijkopleiding, welke tegelijkertijd plaatsvinden. Deze opleiding geschiedt geheel volgens het z.g. Raamwerkplan van Unisono.

In dit raamleerplan wordt exact omschreven welke theoretische, technische en muzikale vaardigheden per fase (A, B, C, D) gevraagd worden. Deze zijn beschreven in de exameneisen per fase. Elke fase wordt afgesloten met een examen, afgenomen door Unisono. Bij goed gevolg krijg je een landelijk erkend diploma.

Naast een hoofdinstrument moet de leerling gedurende de opleiding ook vertrouwd raken met het spelen op zogenaamde bijinstrumenten en op instrumenten uit een andere hoofdopleiding. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat leerlingen die de D-fase afgerond hebben inzetbaar zijn op alle instrumenten die in de orkesten gebruikt worden. De leerling wordt dus als het ware 'allround' opgeleid.

De opleiding begint met de kleine trom. Dit is de basis voor al het andere slagwerk. Als de leerlingen de basisvaardigheid voor kleine trom beheersen nemen ze deel aan het Jeugd-Slagwerkensemble (i.o. met de docent).

Na het diploma A voor kleine trom worden de leerlingen toegelaten tot het Slagwerkensemble (i.o. met de docent) en volgt de opleiding voor kleine trom diploma B. Ook kan er dan gekozen worden om naast het basisinstrument (kleine trom) een ander instrument erbij te gaan bespelen (o.a. opleiding mallets A t/m D , pauken A t/m D, drumset A t/m D). Binnen de opleiding van harmonie St. Joseph kiezen de meeste leerlingen voor het extra diploma mallets, oftewel melodisch gestemde slagwerkinstrumenten (o.a. marimba en xylofoon).

Lestijden: 

Alle leerlingen krijgen 20 minuten les per leerling, individueel of in een klein groepje. Een groepje bestaat wel altijd uit leerlingen die eenzelfde instrumentgroep bespelen en die qua niveau bij elkaar passen.

Volgen vorderingen:

Iedere leerling krijgt aan het begin van elk (school)jaar een nieuw lesboekje (huiswerk- en vorderingenboekje). De bedoeling hiervan is om de ouders te informeren over de vorderingen, de betrokkenheid van de ouders te vergroten en voor ons, als vereniging, de voortgang en kwaliteit van de opleiding te volgen. De docent noteert elke keer het huiswerk en geeft wekelijks een beoordeling over het gemaakte huiswerk in het boekje. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij wekelijks de vorderingen in het boekje laat aftekenen door de ouders.


JEUGD-SLAGWERKENSEMBLE

Tekstvak:
Iedere leerling kan na ca. één jaar les instromen in het Jeugd-Slagwerkensemble (in overleg met
de docent). Dit ensemble bestaat uit de leerlingen en een aantal jongere leden van het groot slagwerkensemble en staat onder leiding van Gilbert Niessen. Het Jeugd-Slagwerkensemble
repeteert op donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur, voorafgaand aan de repetitie van het groot slagwerkensemble (19.45 uur tot 22.00 uur).

Het Jeugd-Slagwerkensemble geeft ook een aantal optredens per jaar (o.a. jeugdzitting voor Carnaval en de voorspeelavond). De doelstelling van het Jeugd-Slagwerkensemble is, de jeugd “gevoel” te geven van wat er in het groot slagwerkensemble allemaal gebeurt; samen spelen, luisteren naar elkaar, leren waar alle instrumenten voor zijn en hoe deze bespeeld worden. En natuurlijk het belangrijkste: samen muziek maken! Het Jeugd-Slagwerkensemble maakt gebruik van alle instrumenten, die ook in het groot slagwerkensemble gebruikt worden, ook de melodische instrumenten.

JEUGDHARMONIE "DE BENDE VAN JOZUF"

In september 2016 is er een begin gemaakt met het formeren van een Jeugdharmonie. Onder de ludieke naam "De Bende van Jozuf" maken leerlingen van harmonie St. Joseph met ondersteuning van muzikanten uit het grote orkest samen muziek.

Onder leiding van Jan van Hamond wordt er wekelijks (m.u.v. de schoolvakanties) op dinsdagavond voorafgaand aan de repetitie van het orkest van de harmonie van 18.45 -19.30 uur gerepeteerd. De jeugdharmonie is bedoeld voor alle leerlingen die minimaal 2 jaar les hebben gehad op hun instrument (de periode op blokfluit niet meegerekend). 


VOORSPEELAVOND

Ieder jaar wordt voor de zomervakantie een voorspeelavond georganiseerd waar alle leerlingen hun vorderingen kunnen laten horen aan ouders, broertjes/zusjes, opa’s/oma’s en andere belangstellenden.

Het Jeugd-Slagwerkensemble zal dan ook een aantal muziekstukken spelen. Het bijwonen van deze voorspeelavond is een extra stimulans voor de kinderen en beslist de moeite waard!

SOLISTENCONCOURS VOOR SLAGWERKERS

Als leerling neem je elk jaar deel aan het solistenconcours voor slagwerkers. De docent kiest samen met de leerling een muziekstuk uit en hier zal een periode lang tijdens de les alsmede thuis op geoefend worden. Tenslotte speel je dit muziekstuk op het solistenconcours voor een jury. Als je hiervoor heel veel punten hebt gescoord, dan mag je naar de Limburgse kampioenswedstrijd en tref je daar solisten uit heel Limburg aan. Daar bepaalt opnieuw de jury, nadat iedereen zijn solo heeft uitgevoerd, wie zich dan Limburgs Kampioen mag noemen!

En als je hier nu wéér heel goed gepresteerd hebt, dan ontvang je een uitnodiging voor de Nederlandse Kampioenswedstrijden en kun je kans maken op de titel Nederlands Kampioen!

Op het solisten concours zijn de solisten onderverdeeld in 6 divisies (afdelingen) (jeugddivisie en divisie 5, 4, 3, 2 en 1). Iedereen begint in de jeugddivisie. De instrumenten waarmee je op solistenconcours kunt gaan, zijn o.a. kleine trom, multi-percussion, marimba, xylofoon en drumset.


SOLISTENCONCOURS HORST AAN DE MAAS 

Naast het jaarlijkse solistenconcours voor slagwerkers, is er ook een deelname aan het Solistenconcours Horst aan de Maas. Dit jaarlijks evenement wordt georganiseerd door de harmonieën en fanfares uit de gemeentekernen. In verschillende afdelingen oplopend in moeilijkheidsgraad wordt gejureerd op onderdelen als ritmiek en techniek.

Het muziekstuk dat je speelt op het solistenconcours is hetzelfde als het muziekstuk dat je hebt gespeeld tijdens het solistenconcours voor slagwerkers.


4. Nevenactiviteiten

JEUGD-ONTSPANNINGSCOMMISSIE

Scholendag 2017

Tekstvak:

Natuurlijk is een instrument bespelen erg leuk om te doen. Maar naast de lessen en het thuis oefenen organiseert de Jeugd- Ontspanningscommissie nog een aantal leuke activiteiten. Zo wordt er ieder jaar een kampweekend georganiseerd. Door leden van jong tot oud wordt een kampplaats gezocht en een afwisselend programma in elkaar gezet. Jaarlijks wordt dit kamp door alle deelnemers inclusief leiding als een hoogtepunt van het harmoniejaar voor de jeugd ervaren.


5. Overige informatie

ONDERHOUD VAN EN OMGANG MET INSTRUMENTEN

Bij de uitreiking van je instrument en tijdens de allereerste ‘instrumentenles’ wordt door de docent verteld hoe je het beste je instrument kunt onderhouden. Dit is écht van groot belang: instrumenten zijn ontzettend duur en wij verwachten dan ook van de leerlingen dat ze hier zéér zorgvuldig mee omgaan. Mocht er toch iets niet in orde zijn aan het instrument (wat natuurlijk altijd kan gebeuren) kan men hierover contact opnemen met Noud Alsters. Noud is bereikbaar op telefoonnummer 077-3662787.

RIETJES

Voor leerlingen met een rietinstrument (klarinet en saxofoon) geldt dat ze voor een nieuw rietje terecht kunnen bij Riekie van den Hombergh. Riekie is bereikbaar op telefoonnummer 077-3662324 of 06-42689131.

UNIFORMEN

We hebben binnen de vereniging een speciale uniformencommissie. Zij zorgen ervoor dat ieder spelend lid van het orkest en het slagwerkensemble een passend en compleet uniform heeft. Het harmonie-uniform bestaat uit een broek met jasje, een wit overhemd, een stropdas of sjaaltje en een pet. Gedurende de z.g. wintertijd dragen we tevens een bordeaux sjaal. We hebben ook afgesproken dat alle leden zwarte sokken dragen en zwarte schoenen. Op deze manier is ons uniform compleet.

Leerlingen dragen nog geen uniform, ook niet bij een eventueel optreden van het Opstaporkest, Jeugdorkest of Jeugd-Slagwerkensemble. In overleg met de betreffende dirigent of instructeur wordt een ‘gepast tenue’ besproken.

Jeugdleden krijgen, zodra ze bij het orkest of slagwerkensemble komen van de vereniging een zwarte sweater uitgereikt. De jeugdleden dienen zelf te zorgen voor een zwarte broek, zwarte schoenen en zwarte sokken. Vanaf 16 jaar krijgen de leden een uniform.

REGELS EN AFSPRAKEN

Natuurlijk zorgt iedereen er altijd voor om op tijd aanwezig te zijn bij de les en bij de repetitie. Daarnaast zorg je ook dat je het instrument of tromstokken, lesboekje, muziekstandaard en muziekboek bij je hebt! Het is niet alleen vervelend voor jou om tijd van je les te missen als je
te laat bent of iets bent vergeten, maar ook voor je leerkracht of de dirigent.

ROL OUDERS

De ouders van de leerlingen zijn uiteraard nauw betrokken bij de opleiding van hun zoon of
dochter. Zij horen regelmatig het oefenen thuis en horen dan ook, als éérste, de vorderingen die worden gemaakt. Het is zeer belangrijk voor de leerling dat ouders/verzorgers, zeker in de
beginfase, hun kind actief ondersteunen en stimuleren in hun studie. Dat zal de vorderingen
beslist ten goede komen. Ook is het stimuleren van het traject vóór en tijdens concoursen erg belangrijk voor de muzikale ontwikkeling van uw kind.

Het lesrooster wordt aan het begin van elk nieuw schooljaar bekend gemaakt zodra de indeling gereed is.


TOCH NOG VRAGEN?

Mocht deze informatiegids toch nog vragen en / of opmerkingen oproepen kunt u hiermee uiteraard altijd terecht bij de leden van onze opleidingscommissie.