Harmonie St Joseph hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Harmonie St Joseph houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bestuur van Harmonie St Joseph zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN LEVERANCIERS VAN DIENSTEN
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Harmonie St Joseph verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- administratieve doeleinden;
- communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St Joseph de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam / voorletters / tussenvoegsels;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Land;
- (Zakelijk) telefoonnummer
- (Zakelijk) e-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- BSN-nummer;
- BTW-nummer;
- Uurtarief .
Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St Joseph opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VERENIGINGSLEDEN
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie St Joseph verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden:
- het aanmaken en beheren van de ledenadministratie (ledentool LBM);
- contributieheffing en het sturen van facturen (lidmaatschapsgelden en eventueel overige diensten en/of kosten);
- controle op betalingen;
- informatieverstrekking via nieuwsbrief / verenigingsmail;
- uitnodigen voor bijeenkomsten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de aanmelding bij onze vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St Joseph de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam / voorletters / tussenvoegsels;
- Adres;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Land;
- Telefoonnummers;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St Joseph opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende het lidmaatschap en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
- Wat betreft de informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrief / verenigingsmail: gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN SPONSOREN
Persoonsgegevens van sponsoren worden door Harmonie St Joseph verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- administratieve doeleinden:
- sturen van sponsorfacturen;
- controle op betalingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de gemaakte afspraken aangaande sponsoring.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St Joseph de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Evt. Bedrijfsnaam;
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de Harmonie St Joseph opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- de verplichtingen aan de muziekbond;
- ten behoeve van muziekonderwijs;
- de gemeente
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Harmonie St Joseph bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Harmonie St Joseph van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze leden c.q. vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS:
Harmonie St Joseph
Irenestraat 20B
5971 BS Grubbenvorst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-