Correspondentieadres: Harmonie St Joseph

Irenestraat 20 B

5971 BS Grubbenvorst

.

.    
Kamer van Koophandel nr: 40164604  
Rabobank NL66 RABO 0117 7028 38  
     
Repetitieschema Orkest  Repetitie
 • Locatie
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20 B
 • 5971 BS Grubbenvorst
 •  Dinsdagavond
 •  20:00 - 22:00 uur
 • Dirigent
 • Onderdirigent
 • Ere-dirigent
 • Wout Claessens
 • Pam van den Hombergh
 • Leo Beckers

 

     
  Slagwerkensemble  Repetitie
 • Locatie
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20 B
 • 5971 BS Grubbenvorst
 •  Donderdagavond
 •  19:45 - 21:45 uur
 • Dirigent
 • Onderdirigent
 • Guido Pouwels
 • Gilbert Niessen
 
     
  Jeugdorkest  Bende van Jozuf  Repetitie
 • Locatie
 • MFC 't Haeren
 • Irenestraat 20 B
 • 5971 BS Grubbenvorst
 •  Dinsdagavond
 •  18:45-19:30 uur
 • Dirigent
 • Jan van Hamond

 

Afmeldingen repetities Sophie Niessen  Gilbert Niessen
 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contributie en lesgeldoverzicht    (bedragen per 01-01-2019)

Contributie

Leden en juniorleden

€ 160,00 per jaar

Afwijkingen

·          4de gezinslid en meer:

       50% korting op contributie (€ 80,00 p/jaar)

·          meespelend in orkest + het volgen van opleiding HAFABRA  A+B+C+D

       50% korting op contributie (€ 80,00 p/jaar)

Instrumentkorting

Euro 25,00 per jaar

Volgens de voorwaarden op de website.

Ereleden

Geen contributie verschuldigd

Begunstigers

€ 60,00 per jaar (minimum bedrag)

Speciaal bedoeld voor de studenten die niet actief meer mee kunnen spelen. Ook kunnen andere, niet spelende leden, hiervan gebruik maken.

Lesgelden opleiding

HAFABRA voorfase opleiding A

klassikaal les

€ 100,00 per jaar

Wordt geïncasseerd per september voor een heel schooljaar.

Leerlingen tot 18 jaar

Leerlingen 18 jaar en ouder

HAFABRA (A-B-C-D)

€ 240,00 per jaar

€ 340,00 per jaar

Met ingang van 2014 wordt het lesgeld in februari voor 6/10 deel en in september voor 4/10 deel geïncasseerd.

Betalingen : 

Contributies en lesgelden worden via automatische incasso geïnd, tenzij hierover op verzoek van betrokkene anders wordt overeengekomen. Nieuw aangemelde leden, bestuursleden, juniorleden en leerlingen verlenen de penningmeester van de vereniging een toestemming tot automatische betaling tenzij in individuele gevallen hierover andere afspraken worden gemaakt.

VOORWAARDEN INSTRUMENTKORTING

1 WIE KAN KORTING KRIJGEN?
- Instrumentkorting kan uitsluitend worden verleend aan spelende leden.
- Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. Instrumentkorting is niet aan de orde.
- Buitengewone leden (niet-spelende bestuursleden) krijgen geen instrumentkorting.
- Begunstigende leden (rustende leden) komen niet in aanmerking voor instrumentkorting.

    Motivatie:
    Aan een rustend lid met eigen instrument zou in principe ook nog instrumentkorting verleend
    kunnen worden. Omdat  deze leden niet actief deelnemen aan verenigingsactiviteiten wordt het
    niet redelijk geacht om ook nog korting te geven op de teruggebrachte basiscontributie.

2 WANNEER KRIJGT EEN WERKEND LID INSTRUMENTKORTING
- Korting wordt verleend wanneer het spelend lid alleen één (of meer) eigen instrument(en) heeft.
- Korting wordt verleend aan spelende leden met een eigen hoofdinstrument, ook al hebben ze een
  (of meer) neveninstrument(en) van de harmonie.
  Voorbeelden: Fluitiste met eigen fluit en een piccolo van de harmonie.
- Korting wordt verleend aan spelende leden met eigen neveninstrument dat onmisbaar is voor
  harmonieactiviteiten, ook als hun hoofdinstrument van de harmonie is.
  Voorbeelden: Fluitiste met harmoniefluit en eigen piccolo.
  Bassist met “binnenbas” van harmonie en eigen sous voor uitrukken.
  Hoornist die op straat eigen trompet bespeelt.
-  Korting wordt verleend aan spelende leden die een eigen instrument gratis uitlenen aan en ander
  lid, mits dat instrument dan bij Harmonie St Joseph Grubbenvorst als hoofdinstrument of
  onmisbaar neveninstrument wordt gebruikt.

 3 GEHANTEERDE DEFINITIES EN VOETNOTEN

Bij de beoordeling van instrumentkorting gelden als harmonie instrument: instrumenten die eigendom zijn van  Harmonie St Joseph Grubbenvorst, en instrumenten die de harmonie tegen betaling huurt of leent van derden of eigen harmonieleden.

Een hoofdinstrument is het exemplaar dat door een spelend lid met meerdere instrumenten het vaakst bij harmonie optredens of repetities wordt bespeeld. Overige instrumenten die worden gebruikt bij harmonie optredens of repetities, of voor thuisstudie, zijn neveninstrumenten.

Instrumentkorting is niet stapelbaar. Voldoet een spelend lid aan meerdere bij punt 2 genoemde criteria, dan wordt slecht één keer instrumentkorting verleend. 

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Ledenadministratie :

Sophie Niessen, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een optimale administratie worden alle relevante gegevens met betrekking tot de leerlingen, (jeugd)leden, (ere)bestuursleden, dirigent, instructeur(s), en docenten in een ledenadministratie bijgehouden.
Deze gegevens worden o.a. gebruikt ten behoeve van de financiële administratie van de vereniging (contributies en lesgelden) alsmede de verplichtingen jegens derden als de gemeente, LBM, LBT (subsidies en contributies), alswel de administratie van in bruikleen gegeven eigendommen van de vereniging.

Publiciteit :
Het is (bestuurs)leden niet toegestaan externe publicaties zoals artikelen, advertenties, mededelingen enz. te (doen) verrichten, zonder voorafgaande toestemming van de secretaris dan wel van de voorzitter, c.q. PR functionaris.
De public ralations functionaris (PR functionaris) is verantwoordelijk voor de Public Relations van de vereniging en de secretaris is verantwoordelijk voor plaatsing van berichten in het weekblad ‘Mededelingen’ van activiteiten en (nieuws)berichten en eventuele verslagen ten behoeve van de (junior)leden en leerlingen.

Logo/huisstijl :
Het is van belang dat de vereniging een uniforme identiteit uitstraalt. Hierbij is het eenduidig gebruik van een logo en huisstijl van essentieel belang. Het logo dient daarom correct te worden toegepast in alle correspondentie en andere (reclame) uitingen. Het logo dient volgens voorbeeld te worden geplaatst, (gecentreerd) op correspondentiepapier en enveloppen in de vastgestelde kleuren zwart en bruin (PMS 483). Het is niet toegestaan extra toevoegingen aan te brengen. Ook voor intern gebruik (binnen de vereniging) gelden deze regels waarbij om kostentechnische redenen het gebruik alleen in zwart is geoorloofd. Op verzoek kan het logo digitaal beschikbaar worden gesteld voor het gebruik in o.a. interne verslagen en publicaties.

Handboek :
Het Handboek (eigendom van de Harmonie) bevat de relevante informatie van en over (de organisatie van) de Harmonie. Het Handboek heeft als doel mede een leidraad te vormen voor het in alle aspecten laten functioneren van de vereniging. Het geaccordeerde (verstrekte) handboek prevaleert, ingeval er sprake is van tekstafwijkingen, boven teksten op digitale media. Het Handboek van Harmonie St. Joseph wordt verstrekt aan alle (junior-)leden van de vereniging. In gevallen waar meerdere gezinsleden lid zijn van de vereniging, wordt slechts één handboek per adres verstrekt in principe aan het oudste gezinslid. De ontvanger draagt de verantwoordelijkheid over dit handboek. Indien later een ouder gezinslid als (junior-)lid van de vereniging wordt aangenomen blijft de eerste ontvanger verantwoordelijk. Bij het beëindigen van diens lidmaatschap wordt de verantwoordelijkheid overgenomen door het oudste gezinslid welke (junior-)lid is van de vereniging. Afwijkingen dienen onmiddellijk aan het bestuur gemeld te worden.

Bij gezinsleden van dezelfde leeftijd (bijv. bij tweelingen) is de alfabetisch / lexicografische volgorde van de voornaam / roepnaam bepalend. Wijzigingen en toevoegingen worden regelmatig, doch minimaal 1x per jaar toegepast.

Voorstellen tot aanvulling of wijziging van teksten kunnen worden doorgegeven aan de secretaris.

Jeugdharmonie
Ruim voor aanvang v/d repetitie
Mevrouw Franka Seuren
077 – 3662448