Doelstelling
Het organiseren van een jaarlijkse wijnactie met als doel op basis van continuïteit een zo groot mogelijk financieel voordeel te behalen ten bate van de Harmonie.

Assistentie
Voor de uitvoering van de activiteiten kan een beroep worden gedaan op de overige leden van de vereniging, bij voorkeur middels een geschreven taakverdeling.

Taken
- Het zich oriënteren en laten adviseren met betrekking tot de keuze van de wijnsoorten welke geschikt dienen te zijn voor het bereiken van de doelstelling, eventueel met behulp van een wijnproef-beoordelingsgroep bestaande uit leden van de harmonie, als wel van (externe) bekende wijnkenners.

- Tijdig prijs- en leverafspraken maken met wijngroothandel.

- Het samenstellen van de gewenste en wettelijk voorgeschreven etikettering

- Het voorbereiden en regelen van verkoopstimulerende activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, het verzorgen van reclame, verkoopbrieven, bestelformulieren enz. Dit in overleg met de secretaris en de voorzitter welke voor externe publiciteit verantwoordelijk zijn.

- Het opstellen van werkschema’s t.b.v. de verkoop en distributie leden.

- Het voorbereiden en inrichten van verkoopkraam tijdens de kerstmarkt.

Frequentie
Eén periode per jaar, tussen 1 november en 31 januari daaropvolgend

Financiën
Jaarlijks wordt op de ledenvergadering een begroting met een te verwachten positieve opbrengst opgevoerd. Het is aan de Wijn commissie om intern een kosten/batenanalyse te maken, teneinde het begrootte bedrag te realiseren.

Vergaderingen
De commissie vergadert zo vaak zij dit nodig acht, al dan niet volgens een nader te bepalen schema.

Verslag
De commissienotulist brengt verslag uit aan de commissieleden en rapporteert aan het Bestuur van de vereniging. De commissie brengt eveneens schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering.

Relaties :
- Activiteiten commissie