Doelstelling
Het zorgdragen voor een uniforme kleding voor leden van het orkest en de drumband alsmede de juniorleden van de Harmonie, bij openbare binnen- en buiten optredens.

Assistentie : niet van toepassing

Taken

  • - Selecteren van de uitvoering en voorstellen doen bij de aanschaf van nieuwe uniformen
  •    voor orkest, drumband en jeugdleden.
  • - Voorstellen doen van stofsoort, kleur en versieringen aan bestuur en leden.
  • - Onderhouden en het doen vermaken/herstellen van in bruikleen zijnde uniformen.
  • - Signaleren van tekortkomingen in (het dragen van) de uniformering.
  • - Aanvullen van tekorten, vervangen van versleten c.q. onbruikbare uniform(- delen)
  • - Bij openbare uitvoeringen controle houden op het correct en volledig dragen van de
  •    uniformen. Bij in gebreke blijven door (bestuurs-, junior-)leden, hiertegen zonodig
  •    gepaste maatregelen nemen.

Frequentie
Zo vaak als nodig wordt geacht

Bevoegdheden
Bevoegd tot het besteden van de kosten voor de uit te voeren doelstellingen passend binnen het door bestuur/ledenvergadering vastgestelde budget.

Financiën
De commissie beschikt over een aparte bankrekening ten behoeve van het uniformenfonds. Bij de aanschaf van een geheel nieuwe outfit voor de Harmonie neemt zij actie voor het verkrijgen van de nodige financiële middelen voor de financiering van de uniformen.

Jaarlijks wordt op de begroting een bedrag door de ledenvergadering vastgesteld voor het onderhouden van de geüniformeerdheid.


Vergaderingen
De commissie vergadert in voorkomende gevallen en zovaak zij dit nodig acht.

Verslag
Bij de aanschaf van een hele nieuwe outfit brengt de commissie verslag uit aan bestuur en leden. Bij het onderhoud van de uniformering brengt de commissie verslag uit aan het Bestuur van de vereniging.

Relaties :
- Fondsencommissie