Doelstelling
De muzikale continuïteit van het korps waarborgen door het versterken van de kwaliteit en kwantiteit van muzikanten door middel van opleidingen.

Assistentie
Voor de uitvoering van de activiteiten kan een beroep worden gedaan op de overige leden van de vereniging, bij voorkeur middels een geschreven taakverdeling.

Taken

 • - Werving en selectie van leerlingen
 • - Werving en selectie van docenten
 • - Opstellen van lesschema’s naar docent / locatie / tijd
 • - Reserveren van betreffende locaties
 • - Begeleiding van de leerlingen (muzikaal en sociaal)
 • - Begeleiding van de docenten
 • - Begeleiding van de nevenactiviteiten die hiermede samenhangen
 • - Keuze van de muziekstukken bepalen in overleg met docent
 • - Mededelen van te bespelen muziekinstrument na overleg en op voorschrift van de
 •   muziekcommissie
 • - Bevorderen en organiseren van deelname aan solistenwedstrijden door o.a. onderhouden
 •   van contacten met organiserende verenigingen
 • - Bevorderen van verantwoorde optredens als solist of in groepsverband binnen of buiten de
 •   vereniging.
 • - Uitschrijven van de jaarlijkse docentenvergadering of zoveel vaker indien daartoe aanleiding
 •   is.
 • - Het uitoefenen van toezicht op de docenten met betrekking tot de kosten en opbrengsten.
 • - Motiveren van docenten taakgericht te werken met het oog op de exameneisen.

Bevoegdheden
Bevoegd tot het besteden van de kosten voor de uit te voeren opleidingen passend binnen het door de ledenvergadering vastgestelde budget.

Frequentie
Continue in de vorm van geprogrammeerde opleidingen

Financiën
Jaarlijks dient de commissie een begroting in van de voorgenomen bestedingen /

opbrengsten binnen de commissie. Deze wordt tijdig aan de penningmeester van de vereniging aangeboden voor het verwerken in de jaarbegroting. Ten behoeve van de algemene ledenvergadering brengt zij financieel verslag uit.


Vergaderingen
De commissieleden hebben geen vast vergaderpatroon. Ten minste 1 x per jaar vindt er een vergadering plaats tussen een delegatie van het algemeen bestuur en de opleiders / docenten.


Verslag
De commissie brengt maandelijks verslag uit aan het Bestuur van de vereniging. De commissie brengt eveneens schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering.


Relaties
- Muziek Commissie 
- Activiteiten Commissie 
- Jeugd Ontspannings Commissie 
- Uniformen Commissie