MUZIEK-COMMISSIE

Doelstelling
Het bevorderen, door middel van een zo optimaal mogelijke bezetting, om een repertoire in stand te houden teneinde aan concerten, concoursen en andere muzikale optredens te kunnen deelnemen.

Taken

  • - Opstellen van een ideale bezetting van orkest en drumband en nastreven deze te
  •    realiseren mede met behulp van op te leiden (leerling-)muzikanten.
  • - Het aanschaffen en onderhouden van instrumentarium om gestelde doelen te bereiken.
  • - Het onderhouden van een muziekstukkenarchief.
  • - Het aanschaffen van door de commissie gekozen muziekstukken, waarvan de aard van
  •   de keuze in algemene zin door de muzikanten gedragen kan worden.
  • - Het tijdig opstellen van programma’s voor uitvoeringen en het nemen van de
  •   noodzakelijke maatregelen welke tot de taak van de commissie behoren.
  • - Het aanzetten tot het tijdig aanvangen met het repeteren van muziekstukken ten
  •   behoeve van een speciale uitvoering met als doel en optimale presentatie te leveren.

Bevoegdheden
Bevoegd tot het besteden van de kosten voor de uit te voeren taken passend binnen het door de ledenvergadering vastgestelde budget, echter niet eerder dan nadat hiervoor door het Bestuur van de vereniging goedkeuring is verleend.

Frequentie :

Financiën
Jaarlijks dient de commissie een begroting in van de voorgenomen bestedingen / opbrengsten binnen de commissie. Deze wordt tijdig aan de penningmeester van de vereniging aangeboden voor het verwerken in de jaarbegroting van de harmonie. Ten behoeve van de Ledenvergadering brengt zij financieel verslag uit.

Vergaderingen
De commissie vergadert maandelijks op de 1e dinsdag vóóraf aan de repetitie.

Verslag
De commissienotulist brengt schriftelijk verslag uit aan de commissieleden en rapporteert eveneens schriftelijk aan het Bestuur van de vereniging.
De commissie brengt eveneens schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering.

Relaties
- Archivaris muziekinstrumenten

- Activiteiten Commissie

- Opleidingen Commissie

- Versier Commissie