Doelstelling
Het organiseren van activiteiten voor de jeugd en de jeugdleden van de harmonie zowel binnen als buiten de harmonie om de verbondenheid met de vereniging en de onderlinge saamhorigheid te verstevigen.

Assistentie
Voor de uitvoering van de activiteiten kan een beroep worden gedaan op de overige leden van de vereniging, bij voorkeur middels een geschreven taakverdeling.

Taken
Het organiseren van:

- Jeugdkamp

  • Voorjaarsactiviteit i.p.v Cecilia voor orkest.
  • Mogelijk andere activiteiten (willekeurig) ter versterking verenigingsgevoel.

Frequentie
De activiteiten worden in principe elk 1 x per jaar georganiseerd

Bevoegdheden
Jeugdkamp:

Wordt kostendekkend gehouden door de deelnemers, eventueel met hulp van een vooraf door de vereniging toegezegde geldelijke bijdrage.

Voorjaarsactiviteit

Bevoegd tot het besteden van de kosten in die gevallen waar, voor de uit te voeren doelstellingen, door bestuur/ledenvergadering een budget is vastgesteld.


Financiën : Jaarlijks dient de commissie een begroting in van de voorgenomen bestedingen / opbrengsten binnen de commissie. Deze wordt tijdig aan de penningmeester van de vereniging aangeboden voor het verwerken in de jaarbegroting van de harmonie.

Naar keuze van de commissie kan bovendien nog een persoonlijke financiële bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd, welke echter nimmer voor de jeugdleden een drempel mag opwerpen om niet redelijkerwijs aan de activiteit te kunnen deelnemen.

Ten behoeve van de Ledenvergadering brengt zij financieel verslag uit.


Vergaderingen
De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht en per activiteit mogelijk in wisselende samenstelling.

Verslag :
De commissie brengt per activiteit verslag uit aan het Bestuur van de vereniging.

Relaties
De Jeugd-ontspannings-commissie bekijkt van geval tot geval of zij raakvlakken heeft met een of meer van de andere commissie. Indien dit het geval is schakelt zij deze commissie(s) in om in goed overleg de organisatie te realiseren