Doelstelling
Het organiseren van een feestelijke bijeenkomst voor de (jeugd-)leden van de harmonie (orkest en drumband) en eventueel hun partners. Het caeciliafeest moet tot doel hebben dat de leden zich in verenigingsverband vermaken. Het gezamenlijk musiceren behoort tot de mogelijkheden, doch is geen voorwaarde.

Het feest kan gebaseerd zijn op een thema of anderszins. Verder is dit een gelegenheid om individuele personen of groepen te huldigen c.q. te onderscheiden.

Leden
De commissie bestaat uit 2 of meer leden, dit in overleg tussen bestuur en leden. Hij of zij die lid willen worden van de commissie kunnen zich vrijwillig melden aan het bestuur of op voordracht eventueel op de ledenvergadering aangesteld worden. De commissie wordt vooralsnog niet bij stemming gekozen. De commissie kan jaarlijks geheel of gedeeltelijk wisselen.

Taken
De commissie stelt een feestprogramma samen dat tegemoet komt aan de doelstelling en aan de wensen van de leden. De commissie kiest tijdig een (of meerdere) locatie(s) en draagt zorg voor een ordelijk verloop van het caeciliafeest en de afwikkeling daarvan. Zij draagt in goed overleg met de penningmeester van de vereniging zorg voor de controle op en de financiële afwikkeling van de activiteiten. 

Bevoegdheden : Bevoegd tot het besteden van de kosten voor de uit te voeren doelstellingen passend binnen het door de ledenvergadering vastgestelde budget.

Frequentie :
In principe 1 x per jaar op een nader door de commissie te bepalen en bekend te maken datum, passend in de jaarkalender. Deze datum ligt bij voorkeur op of omstreeks de feestdag van de St. Caecilia, zijnde 22 november.

Financiën
Jaarlijks wordt op de begroting een bedrag door de ledenvergadering vastgesteld voor het organiseren van het Caeciliafeest. Naar keuze van de commissie kan bovendien nog een persoonlijke financiële bijdrage worden gevraagd, welke echter nimmer voor de (jeugd-)leden een drempel mag opwerpen om niet redelijkerwijs aan het feest te kunnen deelnemen.

Vergaderingen
De commissie vergadert niet volgens een vast schema doch zo vaak als zij dit nodig acht.

Verslag
De commissie brengt tijdig en vooraf verslag uit aan de voorzitter van de vereniging, die zo hij dit nodig acht, de plannen binnen het bestuur aan de orde stelt.

Relaties :
De Caecilia-commissie bekijkt van geval tot geval of zij raakvlakken heeft met een of meer van de andere commissie. Indien dit het geval is schakelt zij deze commissie(s) in om in goed overleg de organisatie te realiseren.

Hierbij kan gedacht worden aan: 
- de Versier Commissie 
- Muziekcommissie 
- de Jeugd Ontspannings Comm. 
- Activiteitencommissie