Doelstelling
Het coördineren en eventueel per optreden samenstellen van een uitvoeringscommissie. Het in overweging nemen en al dan niet ingaan op uitnodigingen en verwerven van reguliere / traditionele alsmede nieuwe uitvoeringen door de harmonie teneinde de ingestudeerde werken regelmatig en met enthousiasme aan publiek ten gehore te brengen. Het functioneren van deze commissie heeft tevens als doel een goede saamhorigheid binnen de vereniging te bevorderen.

Assistentie
Voor de uitvoering van de activiteiten kan een beroep worden gedaan op de overige leden van de vereniging, bij voorkeur middels een geschreven taakverdeling. Aan toegevoegde commissieleden kan de organisatie van een of meer optredens / activiteiten worden toevertrouwd.

Taken
Het coördineren met betrekking tot betreffende instanties inzake deelname aan o.a.:

 • - Optocht Gekke Maandag - Processies
 • - Kerkuitvoeringen - Donateursconcerten (koffie-concert)
 • - Kerst-concert - Pinkstermarkt-concert
 • - Kioskconcerten (in samenwerking met koren)
 • - (Inter-)gemeentelijke- / uitwisselings- en beleefdheidsconcerten
 • - Het organiseren van concertreis(jes)
 • - Het regelen van hiermee samenhangende activiteiten, waaronder bijvoorbeeld
 •    voorstellen doen met betrekking tot afwijkende uniformering (Gekke Maandag)
 • - De inrichting van / opstelling van materialen
 • - Regelen van geluidsinstallatie met geluidsdragers en zo nodig spreekgestoelte
 • - Transport van personen / goederen / instrumenten
 • - Het regelen van benodigde vergunningen (via de penningmeester)
 • - Voorstellen doen voor het maken van publiciteit (via secretaris en/of voorzitter)


Bevoegdheden
Bevoegd tot het besteden van de kosten voor de uit te voeren doelstellingen passend binnen het door de ledenvergadering vastgestelde budget.

Frequentie
De geplande activiteiten dienen te passen in een jaarkalender die tijdig en in overleg met het Bestuur wordt vastgesteld.

Financiën
Jaarlijks dient de commissie een begroting in van de voorgenomen bestedingen / opbrengsten binnen de commissie. Deze wordt tijdig aan de penningmeester van de vereniging aangeboden voor het verwerken in de jaarbegroting van de harmonie.

In geval er vanwege de (beperkte) begroting om een extra persoonlijke financiële bijdrage wordt gevraagd bij bijvoorbeeld een concertreis, mag het bedrag nimmer een drempel opwerpen dat (jeugd-)leden niet redelijkerwijs aan een gezamenlijke reis kúnnen deelnemen. Ten behoeve van de Ledenvergadering brengt zij financieel verslag uit

Vergaderingen
De commissie vergadert in voorkomende gevallen en zo vaak zij dit nodig acht.

Verslag
De commissie-notulist brengt schriftelijk verslag uit aan de commissieleden en rapporteert schriftelijk aan het Bestuur van de vereniging. De commissie brengt eveneens schriftelijk verslag uit op de algemene ledenvergadering.

Relaties
- Muziek Commissie 
- Versier Commissie 
- Uniformen Commissie 
- Jeugd Ontspanning Commissie 
- Opleidingen Commissie